Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja Opheldering van Gal.IV: i —* $

verzorgers ons wyzen tot zulke bedienden van Vermogende lieden , die voor bet behoorlyk onderhoud van onvolwasjene Kindeien.zorg dragen.

Hier by voegt eene vierde aanmerking,

dat de leezer wel op zyn hoede zy van in de overbrenging dier Voogden en Verzorgers tot de Ketbe des O. T. niet te zoeken na zulke Perzonen uit menfchen of ook Engelen, aan wien dezelve zoude dienstbaar gemaakt zyn, maar dat hy zich boude by onzen Apostel, welke duidelyk zege Hoofdit. 3; 24. dat de wet zelve die Tugtmeesteï geweest zy, en dat ook bedoelt An onzen text, door de Voogden en verzorgers van vs. 12. te ftellen ih de eerJie beginfeten der waereld vs. 3. waar door men ongetwyfelt de Mozaifche wet verftaan moet, gelyk met handen te tasten is uit vs. 9. en 10.

(/) Hier uit volgt van zelfs deeze

vraag waarom noemt Fallus de wet ee'.en Kinder, meestér ? waarom vergelykt by Haar by onderwyzers en v rzdrgert van Kinderen ? wxarom noemt by die weiten eerjie heginfelen der waereld , zwakke en arine tempte heginfelen ? Zoo kort als my mooglyk is antwoorde ik hier op (m): om dat die la'rige en geheimzinnige wet diende', om het Itoute en onkundige volk van Israël in teugel te houden , en het a. k, c. van de

Leerg

(l) Met op7et heeft de zco gemelde Prof Marck dit ietoogt Kxercit. Texr t. 2. png 6^8 — 655.

(m, Die hier over hreder leezéh wil kan met «rr'ugt hazien de fc'hoóne Disfert. van Wssseliüs in Disfcrt.

Sacr. Leid. pag. 4-4 495 Zyn Hoog Eerw zou "ie"

eerste b givfeien der wier-li verkliren door fngtige eerjie begi,.fslen. Zie ook zyneu Comment.

Sluiten