is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<8 Opheldering van Philipp. II: 9 — n ,

HOOFDST. II. vs. 9> loeniu

Daarom heeft hém ook God uitermaten verhoogt, ende heeft hem eenen naam gegeven , welke boven allen naam is : Qp dat in. den name Jefu. zich zoude buigen alle knije der genen die in den hemel, ende die op de aarde, ende die onder de aarde zyn ; Ende alle tonge zoude belyden dat Jefus Christus de Hee* re zy, tot heerlykheid Gods des Vaders,

§• 72- T5y deeze verzen ftaan wy ftjl, om JLJ dat wy het voor onzen Leezer der moeite waardig reekenen, in de volgende vragen hem eenig licht te geeven. 1. Wat verftaat de Apostel door dien naam , die' boven allen naam is? 2. Hoe kan God de Vader gezegt worden, dien aan Christus, op en om zyne diepe verneedering, gegeeven te hebben ? 3. Wie zyn die allen, die in den heemel, en op de aarde, en onder de aarde zyn? 4. Wat wil het dat hunner alle knieë zich buige in den naam van jejus? 5. Als ook, dat aller tonge belyde dat Jefus Christus de Heere zy ? Eindelyk 6. waartoe dient het byvocgzel, tot heerlykheid Gods des Vaders ?

§■ 7-3. Op de eerfle deezer vragen zoude ik liefst antwoorden: den naam van Heere ; om

dat