Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opheldering van i Tim. IV. 5. 237

fprcele, of overdenke; waardoor men veele onnutte ên fchadelyke tafeireedenen niet flegts weeren zoude, maar ook ftichtelyke betrachtingen in derzelver plaats ftellen. (c).

Ook wil ik niet verzwygen dat het my zeer billyk voorkomt, dat althans Christelyke Huisgezinnen en Vrienden, terwyl de ongoddelyke waereld het gebed vernietigt, hetzelve vermenigvuldigden , en uitbreiden mogten, ook tot het ge. bruik van onze fmakelyke dranken , en nuttiging van fchepzelen, welke meest tot verkwik» king in de gezelfchappen, ingericht wordt (d).

vers

(c> Ik ben gedicht geworden door te hooren de Leef zinaén uit Gods woord over de Maaltyd in de Godsbuizen te Jmfteriam, die waarlyk met veele loffelyke inrichtingen vervult zyn, waarover Vreemdelingen verbaast (laan en wel eens God fryzen en die groote btad zeege-

nen ' . ik weet ook dat in verfcheidenc Christelyke

huishoudingen van ons gelieft Vadiklano 's morgens en 's avonds, onder het nuttigen van fpyzen, eemge Godsdienstige Leezing en tfamenfp, eeking plaats hebbe, maar ik wenschte van harten dat d:e oeffeningen en teter en alsemeener waren , als ook dat ze tot de middagmamtydenmet goed overleg mogten uitgebreid worden !--Hoe coed zoude het zyn dat onze tafel;eedenen wel met waarmoedig maar ftichtelyk en God verbeerlykende waren in navolging van onzen grooten Meester Luc. 14:

,_J_24- 22: 14 38- Mare 14: 26.

f<n Ik hebbe in de dagen myner jeugt zodanige gezelfchappen, zelfs onder de Studenten, wel bygewoont, wiarin by het nuttigen van thee en eemge verkwikkingen, de Ziel door Godvrugtige gebeden, gezangen en gefprekken meer verkwikt en gefttcht wierd, als het Lichaam door zeer aangename fchepzelen. — Ik fchame my over my zeiven en over myne Vrienden tn den Heere, dat wv zoo droevig afgeweeken zyn van dat teder, Geestelvk leevendig beftaan, dat God in alles verheerlykt, onderling altyd fticht, en de waersld befchaarat maakt.

Sluiten