is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

936 Hoofdft. III. Van de Univerfiteiten.

haar, om dat zy haar te vriend wil hebben. Op deze wyze blyven de zaken, tot troost van alle drie, gelukkiglyk by 't oude berusten. Buiten de wiskundige wetenfchappen, de kennis van de oude latynfche en griekfche fchryvers, de fcholaftike wysbegeerte, en wat oude fyftematike godgeleerdheid, kan men aan deze Univerfiteiten weinig opdoen. Nademaal derzelver Kollegie in vroeger dagen alleen voor perfonen, die zig tot den geestelyken ftand begeven wilden, geftigt werden, moet een. regtsgeleerde of geneeskundige zig doorgaans naar eiders begeven om zig in zyne ftudien te volmaken. Die de regten des lands begeren te kennen, om by de geregtshoven hun fortuin te .zoeken , gaan naar Londen, en de geneeskundigen , die meer dan den titel van Dcétor verlangen te hebben, bezoeken de fchotfche of andere buitenlandfche Univerfiteiten.

Het wordt tyd, dat ik den uitwendigen toeftand der beide Uilverfiteiten wat nader befchryve Evenwel zal ik daaromtrent niet zeer uitvoerig zyn. Bsnthem en Alberti hebben uit de gemeene engelfche befchryvingen, welken tot onderrigt van vrei mdelingen gedrukt en dikwyls met verbeteringen uitgegeven zyn, zulke omftandige berigten nopens dezelven medegedeeld, dat ik het volgende geheel zoude agter wege gelaten hebben, indien het niet gefchenen had tot de volledigheid van dit werk vereischt te worden. Hier kwam by, dat ik ook nog deze en gene aanmerking had te maken, welken by hun niet zyn te vinden,

O X-