is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 HooFdft. II. Gefchillen tusfchen G. Brittanje

TWEEDE HOOFDSTUK.

J)e oor f pronk der gefchillen tusfchen Groot-Brittanje en deszelfs Volkplantingen, in het jaar 1764 en derzelver voortgang tot 1773.

Van den eersten aanleg der Engelfche bezittingen ïn Amerika tot op het einde van den oorlog van 1755, levert het gedrag van Groot-Brittanje jegens zyne Volkplantingen een nuttig voorfchrift op voor allen, die tot het aanleggen van Volkplantingen gezind zijn; en van dat tijdftip af aan is het even opmerkenswaardig voor hun , die groote ryken tot kleinen wenfchen te verfnipperen. In het eerste tijdperk, befchouwde Groot-Brittanje deze landen als werktuigen van zynen koophandel ; en vergenoegde zich met den uitfluitenden handel op dezelven, zonder zich met de zorg van derzelver inwendig beftier te belasten, of eenig inkomen daar van te willen trekken. Het behandelde hen, gelijk eene verftandige moeder hare plichtmatige kinderen; terwijl zy van hunnen kant in alle de voorrechten van geborene Engelfchen deelden, en de ongemakken der ondergefchiktheid niet dan oppervlakkig gevoelden. Ook was de lijst van bezwaren , welke de argwaan van gemeenebestgezinden zeiven aan het moederland te last leide, voor het ftraksgemelde tijdftip zeer klein, en de volgende fchynen de voornaamfte geweest te zijn. Eene Acte van het Britfche Parlement, waarby het omverhouwen van

pek