is toegevoegd aan uw favorieten.

Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ludeman. — Wel aan, Ik zal het u - zeggen: Fiér van die Steden ivorden bewoont door Koophandelaren, en Zevarende Perzonen; Fier andere door Manufa&uriers , Trafikanten, en Ambachtsluiden', Nog vier andere door Geleerde welke in allerlei Kunflen en Weienfchappen uitmunten, en de dertiende die de klein/ie van alten is door Overheden, Regenten , Ridders en allerhande zoor ten van Edelluiden.

Britta. Zie daar één kluchtige fchikking die my

niet behagen zou. Maar wonen in die Dertien Steden en

Zestig Dorpen van dat Onderaardfcbe Landfcbap ook Fr ouwen?

Ludeman. Wat een misfelyke vraag Bridje, ze-

kerlyk wonen daar Frouwen; Waar zou anders die groote Folkrykhsid van daan komen? Maar zy zyn zoo Heerzuchtig, Lichtvaardig, Pronkziek, en galant niet, nog fpelen den baa? zoo niet over haare Mannen dan het merendeel der Frouwen van Europa: Integendeel zyn de meefte van hen, zeaig, befcheiden, fiandvastig, eerbaaar, goedhartig, en onder zuerpzaam- aan hunne Mannen-

B>ritta. 1 > !" Dat is één Land dat my niet. gelyken zou.

Ludeman. — Dat wil ik wel geloven : Evenwel hebben myne Fr inden de Planeten my onder de Jcberm dér twaalf . Hemel.tekenen doen bemerken dat dit Folk hoe gering, zy in den eer/ten op/lag ook zullen fcheinen, nochtans door haare weergaloze Staatsbeftieritig, uitpratend vernuft, en gadeloze vorderingen in allerhande Kunflen en Wetenfchappen voldingende bewyzen flaan te geven dat zy de Wetten aan gansch E uropa, en Azia kunnen voorfchryven, als bet jaar. iZ 12. daar zal zyn.

Britta- —— Het zoude voor de Nakomelingjchap dan vry beter geweest zyn, dat dit Onder aar dsch Folk onbekent waare gebleven.

Ludeman. Gansch niet, de Nakomelingen zul¬

len volgens myn begrip 'er zelfs veel by winnen; Want behal-. ven; dat zy de Religie Oorlogen dewelke twintig jaaren moeten luren , door middel ener aannemelyke tolerantie onder bet Christen*