is toegevoegd aan uw favorieten.

Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 220 )

Jongen tusfchen de 17 en 18 jaren vereert één Bok aan één ryk Amptenaar die 'er hem om verzoekt: Zie daar één Bok een louter Niets, welke het Beginzel van zyn opgtvolgt Fortuin is geweest. Zyn Patroon neemt hem tot Staljongen aan, en verrukt door de vlugheid van zynen Geest, laat hy hem op zyn kosten de Latynfche Taal leren , en vervolgens in de Rechten Studeren; De Jongen als Docïor der beide Rechten met de kap gepromoveert zynde, gaat zig ergens in een volkryke Stad als Advocaat neerzetten , en pleit met eene uitltekende welbefpraaktheid en een zonderling geluk voor verfchei. de Rechtbanken: Men ftaat verbaast over de grootheid zyner Talenten , geen wonder 1 Men beroept hem als Hoogleeraar op een Academie; Het blyft daar niet by, na getrouwd te zyn met de Nicht van zyn Patroon, die hem een half douzyn Tonnen Gouds ten Huwelyk aanbrengt, ontflaat hy zig van zyn Profesferfchap en geraakt in één Stemhebbende Stad in de Regering, toe dat hy ten laatften bekleet geworden met een aanzienlyk Gezandfchap aan een voornaam buitenlandsch Hof, derwaards vertrekt, om 'er in hoedanigheid van gewoon Minister te blyven relideren: Wie onder de Astrologisten zou onkundig genoeg zyn om niet te begrypen, en gelyktydig weigeren toeteftemmen, dat de Planeetbewerking in dit Albeduidende Niets wonderen verricht heeft gehad.

Gewagende van het Albeduidende Niets voor zoo veel het Planeetbewerkende kan genoemt worden, zal ik thans van Batteryen gaan veranderen, en wel degelyk aantonen dat 'er al meede voorbeelden van te vinden zyn, in dingen van een geheel andere Natuur; Onder anderen in de Gedenkwaardige Gevallen welke agtervolgens myne Astrologifche Voorzeggingen het Wonder, jaar 1812 daar van opleveren zullen,

Men heeft zedert verfcheide Eeuwen oogfchynelyk ondervonden , dat het Albeduidende Niets meermalen uitgeblonken heeft, in al zulke zeldzaam voorvallende tydsomftandighedera, waar in de Planeetbewerking zyn doeleinde wilde befchieten, en zig misfehien daarom meestal bepaalt heeft gehad, tot voor' werpen op welke geen de minfle verdenking viel ; Als men het Albeduidende Niets van dien kant befchouwd , zou het

ge-