Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O O D. aónx

met de menfchen aan het leezen te brengen. —» De boeken welke hij hun in handen geeft, moeten niet groot zijn — dezelve moeten gefchikt zijn,

om den leeidust optewekken. De prediker moec

de kinderen, door boekjes voor hun gefchikt, daartoe vroeg zoeken opteleiden. Bij de keuze van

boeken voor bejaarden moet men op hunne vatbaarheid, omftandigheden , en bijzonderen fmaak

in het Godsdienstige zien. Vooral moet de

prediker de menfchen den Bijbel — aanprijzen —

in deszelfs gebruik hun voorlichten zo door

al«»-emeene onderrigtingen omtrent de natuur van dit boek — als door het opgeeven van verftaan-

baare uitlegregels: b. v. dat er in denzelven

eene opklimming is van Goddelijke openbaaringen

, dat verfcheidene deelen poëtisch zijn --— dat

de uitdrukking van het volk van God in het O. T. van Israël moet verftaan worden. - Pag. 228-254.

ELFDE AFDEELING.

Over de Huisbezoekingen.

Hoe dezelve plagten te gefchieden welke ver."

aaderingen daarin gekomen zijn . Beoordeling

van derzelver waardij ■ Ze geeven de menfchen te hooge gedachten van het Avondmaal

verliezen haare kragt door menigvuldige herhaaling;

Zijn geene gefchikte gelegenheden, om deri

inwendigen toeftand der menfchen te onderzoeken

en hen daaromtrent te beftuuren kunnen in de

tegenwoordige gefteltheid der maatfchappij niet wel meer, naar derzelver oogmerk, in de meer be-

fchaafde kringen worden waargenomen. Wijze

op welke de dorppredikers dezelve nog op eene nuttige wijze kunnen doen. - Pag. 255-276.

TWAALFDE AFDEELING.

Over de verkeering met de Gemeente.

Pat de prediker met zijne gemeente vcrkeere is noodzaakt»

Sluiten