is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedachten over het predikampt; in de gereformeerde kerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CATECHIZEEREN. ÏO3

behoudt daarmede dezelfde keten, liet zelfde getal van fchakels, alleen worden de zaaken, minder uitgewerkt zijnde, nauwer op elkander gedronsen. Laat een verftandig onderwijzer het beproeven , met welken leertrant hij het meest nut kan doen ; of zulk een, waarmede hij de waarheid naar het gewoon fijsthema behandelt, en alle termen en redeneerwijzen daarvan behoudt; of wanneer hij dezelve, van het fijsthematisch kleed ontbloot, voorftelt met eene zuivere en gezonde taal van het gemeene leeven: hij zal fpoedig ontdekken, dat de laatstgenoemde, handelwijze de beste is.

De Godgeleertheid, zeide ik boven, is meer voor het vèrftand, als voor het hart. De waarheid koomt in dezelve voor, meer als een voorwerp van nieuwsgierig onderzoek, dan als opleidende ter betragting. Het fijsthematisch voorilel maakt de waarheid dor en mager. De leere van den Godsdienst heeft eene lijnregte betrekking tot ieder mensch. Zij gaat niet over dingen, welke wij , als buiten ons zijnde, alleen uit nieuwsgierigheid onderzoeken kunnen : naar hef eerst oogmerk van derzelver openbaaring moet men in derzelver onderzoek zijn weetlust niet voldoen, maar door derzelver wetenfchap tot een regt gemoedsbeftaan en leeven worden opgeleidt. Men heeft in vroegere dagen wel eens getwist, of de Godgeleerdheid alleen Theoretisch of ook Practisch was. In dit verfchil was veel woorden ftrijd. Ziet men op het wezen van die waarheden , welke het fijsthema bevat, dan is niemant zo onverftandig, dat hij beweeren zoude, dat dezelve enkel befpiegelende zijn. Evenwel

kan