Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'( *9 )

lyldle, maer ziende ik niet fprak van tra&eeren, hy beveelde my> aen de zorge van den Lëdtor Tranquilin, bygenaeint den Baron van Meulebeke, dezen heeft my inter pocula & pintas veel logenen wys gemaekt, ten eynde ik de Recolletten zoude veragt en verlaeteti hebben om Capucin te worden. Onder andere logens heeft hy gezeyd : indien ik niet ingink op den geitelden dag in Augulty , dat ik noch zes . maenden had moeten wachten, ( nota bene : men kleede alfdan twaelf keeren s'jaers) eer ik konde kleeden; voords, indien ik in Ougft niet kleede, dat ik dan twee jaer langer int het Clericaet zoude gebleven hebben; deze redenen beweegden my een weynig, maer als hy zeyde : indien ik alfdan het H. Habyt aenveirde, ik gevolgendlyk van den Cours tot Cortryk in Studie moeft komen, het gene de meefte logen is geweefl en my nochtans meeft bewcegde. Ik vracgde hem, hoe jong nochtans ik was, met omzichtigheyd : hoe de gemoederen van alle die vremde natiën als Luykenaers, Brabanders, Kempenaers, Hollanders en andere zig hadden in hunne Cloofters ? gemerkt hy my had uytgeleyd de uytgeftrektheyd der Provintie. Hy antwoorde, dat'er onder hun maer een hert, eenen geelt, eenen wille en eene ziele gevonden wierd, immers dat alles zoo broederlyk afgeweven wierd, dat het Capucine leven fcheen eene Hemelfche melodye. Maer hoe heb ik my nadien bedrogen gevonden! hoe dikwils heb ik de logens van dezen Baron vervloekt! ziet breeder II. Boek.

Ondertulfchen zyude een jonge fpruyt, niet kennende wat de weireld was, veel min het R.cligieus-Leven , geloovende dat niemant met kouffen en fchoenen in den ■ Hemel gaet, my geenfints inbeeldende, dat dezen Pater my eenige de mmite logens had aengedient, gemerkt ik voor alfdan met den H. Bemardus geloofde : dat eenen Os eerder door de locht zoud vliegen , dan eenen .Prielter of Capucin zoud liegen, immers de kwezels van Moorflede, hadden my geleert : dat eenen Capucin, eenen Priefter Gods, noch liegen, noch bedriegen aoch bedrogen'konde we^en \ maer naedien ik gepro-

Sluiten