is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9» ) , .;,

dat hy veriaeten 'zynde -van den Paltor, heden Canonik Theologael tot Gend, geen middelen wift om aen het brood te komen, dewyl hy was geminkt aen den arm, en nae ik alles had acngewent om hem daer af te kee-. ren, hy heeft zig in de Lef e geworpen zeggende : dat_ hy wilde liggen by den Capucin 'tzy in de Hel of 'tVageviet $ dit zyn eylaes \ zyn laelte woorden. Deze vremde hiftorie heeft my zoo ontroert, naementlyk als ik hem zag zyn armen uytfteken, zonder hulp te konnen toebrengen, cn korts daer naer hem dood uytgevift ziende, mvn bloed is zóodaenig geholpen van ichrik en pyne, dat ik daer door en door myn andere pynen ,, eene doodelykc ziekte heb behaelt, en heb. my op de ziek-kamer beweegt zoo geel als wafch.

Paepken my niet willende gezond, wilde my nog veel min ziek, bezorgde eene Obediëntie om my nae Brugge te bewegen ; Angelinus van Cortryk mynen medévverhuyZQr, zeyde tegen den Guardiaen : dat hy alleen vertrok acngezien ik. omnogelyk met mede konde gaen, den Guardiaen verbittert, zeyde ter preientie van vier Religieuzen in de kamer 26 feptember : kennende of niet konnende, dat de Obediëntie luyde van zonder vertoef te verhuy-zen, by dies konde ik niet te voet gaen, dat ik op de voyture mogt gaen; Angelin vraegde; wie de voyture zoude betaeld hebben? hy antwoorde,. zig zulks niet aen te draegen, immers dat liet hem genoeg was ik uyt zyn Convent was, en konde ik de voyture niet bekomen gratis, dat ik by myn Vrienden konde loopen om geld : dit waeren de woorden van dezen lieven Papa, of hy met recht den naem draegt yan Amandus, of hy niet beter zoude gedoopt worden Amendus, laet ik oordeelen allen onpartydigen Lezer.

Voor wy nochtans van Cortryk vertrekken, moet ik zeggen : hoe my zekeren tocgenegenden Vriend, uyt Gend had ge/chreven in het eerfte ik tot Cortryk woonde-: dat zynen Heer cn Meeiier, aen myne Overfte had getuygt zyne ontweirdmg over hunnen handel in my zoo te mishandelen, waer op zy hem bedaert hadden met vaitlyk te beloven zy my in alle fouaien ende