Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3 >

nog bitter water te drinken, zy moften nog veel honger lyden en dolen in de woeltynen, voor al eer zy hun mogten verheugen in het Land van Beloften, zy mollen nog zeer veel mocyclykhcden lyden en volkeren beftryden, eer zy ten vollen zegenpraelden over hun vyanden.

Insgelyks is het met my gegaen , wanneer ik my verlof! zag uyt de flaevernye van den feraphinfehen despotismus, myn hert was over van blydfchap, de vreugd bevangde myn geeft zoodaenig , dat ik zoude dood gevallen hebben , wanneer ik uyt het convent, uyt myn zeven-maendclyke gevangnifie in de open locht vryèlyk den acdem mogt gebruyken, ten waere de voorzigtigheyd van mynen doéteur Mr. Vander Meerjche zulke overtollige bloed-ontroering had weten te bedaeren; ik meynde alsdan den gelukkigften te leven aller fchepzelen , ik zong met blyd gelast en luyde fiem : in exitu Ijraël de Egypto . .. de populo baibato &c. maer ik had voorzeker zoo luyde niet gezongen, by aldien ik had geweten, wat voor bitter water in mynen Kelk bereyd was, wat honger en dorft my nog te lyden was. De blydfchap had myn hert te zeer belemmert , 'k en had niet belei, dat myne vyanden nog niet verfmoord waeren, nogte niet geftraft volgens loon hun'er ongeregtigbeden, dus ik heb weerom zeer haeft myn patriofich •liedeken , vive la liberté ! moeten veranderen in den droeven miferere, van de patriot-quekers vcrloft ons Heere 1 Prins Lobkowit{ verzekert zynde door den heer Canonik Theologacl Boule~y, dat de overfte der Capucinnen op het aendringen van den Heer Arts-Priefter De J/ylder en van den Heer Procureur Generael van Vlaenderen Cbeyde zoo van dezen Biffchop als van den Keyzer ten dezen eynde bemagtigt ) den noodigen oorlof om uyt het order te gaen, zouden verleent hebben , heeft' my door Mr. Bouieir zynen gewezen fecretaris doen ichryven , dat, zoo haeft ik den oorlof bequam, vryel\k met zynen dank van Meenen by mynen broeder, Paftor tot Noordl'chote, mogt gaen om aldaer myne ge»

Sluiten