is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 88 )

„ aen, naevolgens uw eygen behaegea , om aldaer bctaev> melyk naevolgens uwen Priefterlyken flaet te leven; „ zoo nochtans dat, indien gy geen plaetzc kieft buya, ten zyn Bifdom, gy hem diefaengaende moet infor-

„ meren &c. was onderteekent Dieterich de Schon-

„ o^è/z.Can. Cath. S. Bav. & Vica. gen. Gend in het paleys „ 7. Oftober 1786. "

Waer het zaeke Mr. Schonofen copie had gehouden van dezen zynen brief, ongetwyffelt hy zoud noytdcrvea zeggen hebben, dat Lobkowitz my noyt heeft willen fascularizeren, mids dezen brief alleen meer als genoegzaemlyk aentoont, hoe hy zulkx moet gewilt hebben , anderzints , hoe of met wat autoriteyt zoude hy als Vicair-generael uyt zynen naem my mogen fchryvën, dat ik ievers eea woonftede mochte kiezen nae mynen wil of believen , om te leven als eenen waeren Priefter ? voorwaer geeïten Biffchop zal zig vermeten zoo een permiffie te fchryvën aen eenen Religieus, die niet wettelyk van zyn order ontflaegen is en onder zyn Biffchoppelyke jurisdictie leeft, dit heeft Lobkowitz, zoo men nu dikwils hoort en noch klaerder zal hooren, met my gedaen , dus is het zonneklaer dat hy my eertyds heeft gefecularizeert, wy zullen in den 111 Boek duydelyk aentoonen , dat den Ihffchop my heeft konnen fecularizeren indien hy gewilt heeft : hier zien wy andermael zyn uytdruklyken wil en difpofitie over myn fort, ergo &c. Hos is 't dan mogelyk , dat de Cappen altyd en alom zoo verwaeudeiyk hebben uytgegeven , dat den Biffchop my noyt heeft willen, noch heeft konnen difpenferen ? ik heb zelfs dit noyt konnen bevatten , veel min aen andere uytleggen. Ook ik kan noch wel eenigzints afmeten, hoe en waer door zy hunne loffe tonge hebben laeten vervoeren tot zoodaenige eerfchende calomnien, want omnis homo mendax; maer ik kan geenzints bevroeden met wat gemoed, met wat gewis, en met wat confeientie zy zoo lang en veele nuffen celebreren, zonder leedwezen, zonder errpeping hunner calomoien e»