is toegevoegd aan je favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(m )

5ï ïyke geheugniffe en voordeelige wenfchen die gy my ,, gelieft te deen , ik verzoek u te willen gejooven , „ hoe zeer ik begeire u deelachtig te zien myner goede

wenfchen in uw voordcel, en dat dit het iactfte jaer 5, mag zyn uwer ellenden en vervolgingen. Ik ben ont5, weirdigt over de ondeugende poogingen , de welke „ uwe onverzoerlyke vyanden hebben aengewent iegens „ Mr. den A erts-Pr iefter en Mr. Boulez, twee zoo Hoog3, agtbaere Perfoonen, welkers inzigten hier teenemael 5, goed zyn geweeft om te verdedigen de rechtveerdige 33 zaeke van eenen armen Ongelukkigen, zoo onweer„ delyk vervolgt en lang mishandeld.

Ik heb danof volle kenniife gedaen aen Mynheer „ den Secretaris van Staeten De Crumpipen , 'k en durve

dit niet doen aen Zyn Excellentie den Minifter , over5, mits ik tot alfnoch aen hem myn fchuldig refpeét. niet „ heb bewezen (i) 'k en iwyffele geenzints, myn Lie-

ven Vriend , of het Gouvernement zal gelieven

een bezonder agt te nemen op deze myn vertoo„ ning en zal een eynde hellen aen zoo fchreeuwende 3, ondeugentheden uwer vervolgende vyanden, vos En-

(i) Dezen romryken Man had my altyd alle redenen gegeven om in hem te erkennen eenen getrouwften Soldaet van den Keyzer, dit is de eerfie reden geweeft die my fufprcie gaf, dat hy begonde zyn patiëntie te verliezen, over dat men zyn overgroote dienflen en bekwaemheden niet beloonde , geiyk den Keyzer hem zelfs meermaels had beloofd, waer over hy my reeds eenige keiren mondlings had beklaegt ; zeggende : dat hy niet van de regtmactigheyd des Keyzers, maer over de ougeregtighcyd zy i'er Bedienders had te klaegen , de welke oorzaek waeren, dat men hem alom voorby paneerde ; het gene zeker de oorzaek is geweeft, dat hy eyndiing' zyn zweerd heeft gebruykt tegen den Keyzer en ayn Gouvernement; Ey ! bad Jofejvh dezen Krygsheld in 't werk geftelt tegen de Turken of wel tegen de Patriotten , wat dapperen Capiteyn had hy gevonden in dezen Mars! maer eyiaes ! Jofeph heeft te laet ; ondervonden wat'er Bengelegen is in de Nederlanders te vergeten. Ik mot belydeu menigntael klakten gehoort te hebben, over dat men: deze voorby paffeerde in de krygsvoorderingen , het gone niet aen den Keyzer , maer aen eenige particuliere defzclfs Hovelingen moet töëgefchreyen worden, mits ik dit heden zelfs ondervinde , hoe ik door Bezondere tegen den wil hunner Koiünglyke Hooglieden gelacten ben zonder loon.