is toegevoegd aan je favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i?4)

„ van Zeveren alle devoiren hadden vrugtelooflyk ge-j ,, daen, dat den fuppliant is genoodzaekt geweell zy,, nen toevlugt te nemen tot uwe Majefteyt, ten eynde

te bekomen de vrugt van de fchikking in zyn voor-1 „ deel, bybrengende hier toe de goede getuygeniffen j, van den Paftor en van de Wet, midfgaeders die van s, het meeft deel der Prochiaenen afgeropen zynde van ., Zeveren by brief, hier nevens in copie fub. NP 2»

" Den vertoonder heeft by gevolg der toeiaeting be-j „ vat in dezen brief, een wooning verkozen in de] ,, Stad Gend. Den Biffchop heeft ingevolge zyn belofte]

vaneen per.fioen, om te vergoeden het gonne hy ge-] ,, nood tot Zeveren, Waerlyk gegeven ontrent den eer-] ;, ften drymaendigen betael-dag. Maer eyiaes! de Capu-J „ cinen , de welke hebben weten voorftaenders te winj, nen om den Biffchop om te .haelen tot het weygererïl „ der Onder-Paftorele Adnnfïïe, zig glorierende anderfj

mael over dat zy den Suppliant hebben bedwongen

te verhuyzen van Zeveren, deze he%ben hun liften ,, verdobbelt en geprofiteert alle omftandigheden om „ den Biffchop te bewegen , ten eynde hy hém teene„ mael zoude veriaeten.

" Om zynen ondergar.k te verhaeften , en om hem ,, te beroovcn vau allen middel zynder beftandighcyd , „ daer bleef niet over dan hem te berooven de beloo,, ning zynder miffen, alzoo zy hebben gedaen van „ eerften af in het ïperfch Bifdom, wanof den vertoon- j „ der tot heden nog niet heeft bekomen de erftelling , „ niet tegenftaendc alle zyn vertooningen, hier by ge„ voegt fub N P 3.

" Infgclyks hebben zy betragt uyt te werken in het] „ Gendfchc Bifdom, hem alom uytmaekende voor geex-\ „ communiceert en Apoftaet. Zyn Majefteyt zal over-| „ tuygt worden van diergelyke htfteringen , die den : „ Guardiaen en Pater Albaen hebben gelproken in de „ Abdie het Nieuwenboffche, by getuygeniffe hier ne„ vens fub N°. 4.

„ Vcorby gaende alle andere tegenheden, die den

Suppliant