Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

A R T I K E L I I I.

Hoe en wanneer ik by den Generael d'Alton ben gegaen r>

Die reeds door myn Zafier d'inneming myn'er Fort had verfiaen n

David zegt: dat zy te vergifs waeken , als den Heer de Stad met bcwaert: dit ondervond ik op dezen tyd het gonne ik zoo menig-werf in het Goddelyk Officie' had gelezen : want nae ik reeds dry a vier weken als eenen onverzaefden Krygsman met'acht Soldaeten op myn hoede had geweeft , altyd gewaekt en op-gelet , k verliet myn Stede op den 22 Oftober, ten eynde om meerwackers te haelen en noodigen voorraed, om die Schans m ftaet van tegenweir te ftelïen, en terwylent ik op den 25 tot Bruffel gehoor verzocht en alles uytieyde, hoe de rond-omzwervende Patriotten op myn Perfoon en op onze Schans uyt-liepen,&c. de Rebellen onderricht zynde dat ik afwezig was , waeren op dezen morgen-ftond m Lilloo en Liefk. gevallen; toen ik mV op den 26 dito om ro uren prefenteerde in het Hotel van zyn Exc den Graeve d'Alton, 'k vond al de gemoederen ontftelt, uytgenomen het gonne van den romweirdigftcn Commandant-Generael, die my zeer vriendelvk aenhoorde, troottede &c. Men toonde my eenen brief door myn kuiter (1) daegs te vooren met duyzend haeften

//i0 B£genaemt door ^ Cappen, myn Paftors-Nichtjen ofte Jiaep-wyf, hoewei ik in deze„ Boek niet bezonderlyk handde vm

Z uTTa dC on^hoorde pynen en lyden , d.e men

my hetft aengedaen „ geloove deze laliering niet voor-bv te wogen gaen „ nauwelyks was het bekent, dat men my had genoemt voor Paltor tot Liefk. , of men fehreef en men prefenteerde my van coften en wellen Paftor- Kichtjens om by my Gouvernante te fpelen. Van Havere, mynen Hofpes , zeyde, dat de Paepen dobbel gelukkig waeren ; want zy meyden tonnen krvgen <aer eenen Borger geen kan krygcn &c. ik toonde hem de reden te weten : om dat zy gcmcenelyk by de Paepen in het ftiile veel beter flaepen alj by de Borgers , zonder 1.,ft van kinders: «aer geen

Sluiten