is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, • , , < 254 )

Jiet behouden der Coftuymen en Privilegiën van het Land , dat gy Jofeph II hebt af-gezwooren en weg-gejaegt ? waerom hebt gy my niet gearrefteert volgens de Cotiuymen van het Land? waerom hebt gy my niet behandelt volgens de Privilegiën van het Land ? Braeye ' Braeye ! gy poogt u te vergifs te verlchoonen , alzoo gy hebt gezeyd aen myn Sufter ter prefentie vand'Heer Kunpe Procureur op den 6 September 1791 ( wanneer zy nog zelfs is moeten komen om eenigte der effecten die den Baillieu my heeft afgeftolen in de gevang-nemmge) dat gy u handen daer over wafcht, dat gy tot Melien zynde, niet hebt willen deel nemen in de zaeke, gy als Greffier wierd genood, gy als Greffier had moeten komen om de Weth te onderwyzen die in zulk geval uwen raed verzogt; te vergifs ontkent gy ö goddeloozen Baillieu ! my ergens in mifdaen te hebben, ik beroepe Hemel en Aerde voor myn getuygen, dat gy my aldus heb gearrefteert in der voegen hier is gezeyd, het gonne ik bereyd ben alle uere met myn Priefterlvk woord en eed te ortderftellen; ik weet gy oud en argjifhg genoeg zyt, om te kennen den eerftenregel van t reent negare, maer gy zult noyt ontloopen de ftraffe des Hemels, ten zy gy eerft voldoening zult gedaen hebbeu, gy ontkent heden gelyk veete doen, alles wat gy ten tyde der Paep-Revolte hebt mifdaen, ik verzeker u, dat gy zonder penitentie te doen noyt in den Hemel zult gaen : nifi p^mteniiam egentis, funul omnes vos peribitis. (1)

Loochent gy Burghtnacren zoo veel gy kond, noyt zult gy den opperften Rechter ontkennen, hebt gy de onvergelykelyke ftraffen verbeden by den aerdfehen Keyzer, gy zult noyt bednegen de rechtveirdigheyd van den Hemelfchen : ante Dei vultum, nil umqu'am rtftat inultum. ,

Den Baillieu heeft my ter affiftentie van zynen Zoon beuevens den Officier, tegen alle regels der Juftitie afgerukt de zaeken vermeit by de hier op volgende Declaratie door dc Weth gefchreven aen de Staeten:

CO Wie zal dit gelooven by 50 jacrr1 c.een Catfiolvk bert zal dit aennemenhoe duydelyk liet befchreven ii-^v.nonniji txptrtuspou-flcrtdcre