Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S6t )

Lyk-Diehft voor de ziele véto Josèph tl, hun höódigende om dezen Dienlt te aiiitieren, niet twyft'eiendé ot zy dit zoo y verachtig zouden gedaen hebben als zy deze oeffenmge hadden gedaen voorde overledene Patriotten.

llc heb ray aengêbodch by zyn Exc. den Feid-marechai ae Bender, ais ook aen den Aumonier Vic. Gen, Reynders, de welke my feliciteerden over ik mvnen kop nog had behouden, zy hebben beyde Zeer goed gevonden, dat ik in afwachting van beter promotie, weer zoud gaen bedienen hebben de Paftorie tot Liefk.

Nae mynen grooten Voorfpreker den Heer Procureur Gen. Maroucx gegroet te hebben, ben op den 15 nae Aeltt gekomen met eenen Prietter die op de publyke voiture *.eyde, dat'er 50,000 Pruyirenlche mannen op den weg waeren om de Keyzerfche nog weg te jaegen... hoe ik dezen aept heb gefch'oreri laet ik den Lezer oordeclem

Üp den ió dito ben ik van Gend gereden by-nae langft den zeiven weg langft weiken die van Burght 't jaer te vooren my gevangen hadden gevoert, lk heb in de herbergen, daer wy gepaffeert waefen, gevraegt, wat zy dachten van de H. H. Burghtnaeren ? de menfehen in de Sterre tot Waefmunfter beweenden, dat zy oyt eenen Patriot hadden gezien, niemant tcheen alfdan oyt Patt. geweett te zy n, ten zy eenen baenflrooper, die my ftoutely k zeyde tot St Mcolais, dat hy zig daer over niet fchaemde, want dat hy de Staeten met eeren had gedient als zyne wettige Souvereynen; maer ais hy hoorde tegen wie hy dit zeyde, hy bleef niet lange raetelen, hebbe myn logement genomen op het Vlaemfch Hoofd, en op den 1 7 dito hebbe myn refpect geboden aen den Generael Staray Commandant van Antwerpen en Liefk., die my aenzogt een dag of twee by hem te blyven om hem te onderrichten nopens de gelegentheden van 'tLand.

Op-den 19 dito hadden zekere Seignors my in en uyt den Beir zien gaen , alwaer dezen Generael logeerde , en alzoo zyn Exc. had gezeyd, my den zeiven dag onder geleyde van een Detachement Hufaeren te brengen in myn Paftorie, in dezer afwachting ben om elf ueren de Gazetten gaen lezen in het Hollands Caffé-Huys ou

Sluiten