Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

HAMLET.

innerlyke verrichtingen en bekwaamheden rekken zig te gelyk met haar Tempel uit. Mogelyk word gy heden bemind; mogelyk bevlekt thans geen valschheid de reinheid zyner voorneemens; doch gy moet vreezen zo dra gy zynen hoogeu rang in aanmerking neemt, en bedenkt dat zyne genegenheid niet in zyn magt ftaat, alzo hy zelv van zyne geboorte afhangt; hy mag niet, gelyk anderen, voor zig zeiven kiezen , want op die keuze berust het welzyn en de rust van 't algemeen; en dus moet hy zyne verkiezing naar de f!em en wenschen van het lighaam, waar van hy het hoofd is , richten; dus, wanneer hy zegt u te beminnen, moet gy veritandig genoeg zyn, om hem daar zo ver in te gelooven, als hy zyn woord voor zyn deel, en overéénkomftig met zyn rang vervullen kan; dat niet verder gaat dan de item van geheel Deneraarken zig uitftrekt. Denk by u zelv, welk een verlies uw eer kan lyden , als gy met een ligtgeloorig oor zyn verleidende taal gehoor geeft; een van beiden gaat zeker; gy verliest uw hert, of gy moet uw deugd aan zyne drift ten prooij geeven. Bedenk dit myn waarde Ophelia! en gaa zo ver niet als uw drift a vervoeren kan; om voor de gevaarlyke aanvallen der wellust zeker te zyn. Het bevalligfte Meisje is te los als zy zich baare fchoonheden den mond laat ontflïppen; de deugd zelvs ontgaat zomtyds de ftree. ken der verleiding niet; de worm knaagt de frisfche Lentebloemen reeds , eer zy hunne knoppen geopend hebben; in den eerden dageraad der je ugd is vergiftige honigdaauw het meest te vreezen. Wees dus op uw hoede; de vrees verfchaft in dit .geval de meeste zekerheid. De jeugd heeft een' oproerigen Vyand in zig zeiven, boven die zy 'er buiten heeft.

0 F II E L I A,

Deze dierbaare lesfen zullen voor altoos in myn hart gegraveert zyn. Maar myn waarde Broeder volg het voorbeeld van fommige vermetele Predikers niet, die anderen den fteilen en met doornen bezaaiden weg ten Hemel wyzen, en ortdertusfehen

het

Sluiten