is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IH ONDERZOEK en AANMERKINGEN

„ zyn heldnaftigen moed in groote achting was, „ maakte met veele zyner Bloedverwanten en Vrien» „ den eene zaamenzweering, en wierd de aanvoer„ der der oproerigen. ,

,, De groote beloften, die hy aan allen deed, „ die zich met hem vereenigen wilden, lokten da„ gelykseene groote menigte uit de WeftelykeEi ,, landen tot zyn Party; ook "de Kernen en Gallo„ glas/en kwamen vrywillig uit Irland, onder hem „ dienen; en dus zag hy zich in korten tyd aan „ het hoofd van een vreeslyk Heir, met welke hy „ de Manfchap des Konings, die tegen hem uit. ,, gezonden was , in 't geheel ter neder floeg, „ en den aanvoerder Malcolm gevangen nam, „ dien hy na den flag onthoofden.

„ Ais de Koning deze nederlaag verftond, ver„ zaamelde hy eenen Raad , om te overleggen, „ welke middlen men moeft aanwenden, om den „ Oproer te dempen. Macbeth, een Neef des ,, Konings, en e/en zo floutmoedig, gruwzaam en „ wraakgierig; als Dunkan zacht en vreedzaam „ was, gaf de traagheid en zachtheid des Konings ,, de fchuld van alle deze onruftigheden; en ver„ klaarden, dat als Banquo en hy aan het hoofd „ van een Krygsmacht geftelt, en tegen de Re„ bellen uitgezonden wierden, hy zich verbond ,, hen volkomen te overweldigen, en ze op eene „ zodanige wyze uit den Lande te verdelgen, dat ,. men geen een van hun meer vinden zoude.

„ Deze belofte vervulde hy zeer naauwkeurig. „ Want de Oproerigen wierden door zyne aan „ nadering verfchrikt, en veele van hen liepen „ beimelyk van hunnen aanvoerder weg, die met „ de noch bvrig zynde ten flag gedwongen, door „ Macbeth geheel en al uitgeroeid wierden.

„ Macdowald, vol vertwyffeling over het „ verlies van dezen laatften flag, en van alle zy„ ne aanhangers verlaaten, vlcod op een flot in't „ welke zyn Vrouw en Kindren geflooten waaren;

„ en