is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii6 ONDERZOEK in AANMERKINGEN

„ te overvallen, van welke hy wift, dat zy van „ luiheid en brasferyen geheel ontzenuwd waaren. ,i Macbeth ging haaftig raar de plaats toe, ,, waar de Deenen hun Leger hadden, doodden de „ wachten, en richten een geweldig bloedbad aan ,, onder de nvac Deenen, die hy na een overdaa. „ dig Gaftmaal in diepen flaap vond. Sueno, „ flegtsvan tien luiden verzeld, ontkwam, en vlood ,, naar Noorwegen.

„ Midden in de vreugden der Schotten over de,, zen zegen wierden zy ontrust, door het bericht ,, dat een nieuwe Vloot der Deenen te Ringhtme ,, aangekomen was, die Ranut, Koning van Deene,, marken, daar heen gezonden had, om den ne. „ derlaag zyns Broeders te wreeken.

„ Om deze Vyanden wederftand te doen, die „ reeds geland, en met de plundering beezig waa. „ ren , wierden Macbeth en Banquo met „ een toereikende Krygsmacht afgezonden. Zy ,, greepen de Deenen aan, doodden hen ten dee„ len, en dreeven de overigen op hunne Scheepen „ te rug. De geenen , die ontkwamen, en zeker „ aan boord van hun Schip gekomen waaren,ver„ kreegen door groote geldzommen van Mac „ b e t h het verlof, dat die geene van haare Vrien ■ „ den, die in het laatfte gevegt gedood waaren, te „ St. Colmes mogten begraven worden.

„ Kort hierna, als Macbeth en Banquo „ naar Fife reeden , daar zich de Koning toen„ maals ophield, en zonder verder gezelfchap over ,, een Veld kwamen , bejegende hun plotzeling ,, drie Vrouwen in eene zeldzaame Kleeding, die „ als Schepzelen uit een andre Waereld uit zagen ; „ en terwyl zy deze opmerkzaam gadefloegen, en „ zich over hunne ongewoone verfchyning zeer „verwonderde, naderde Macbeth, en de „ eerfte zeide: „Heilzyu, Macbeth, Thane „ van Glamesl" de tweede: „ Heil zy u, Macsath, Thane van Cawdor!" en de derde.'

„ Heil