is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over MACBETH, TREURSPEL. n»

,, Malcolm Canmore, en Donald „ Bane , de beide Zoonen van Koning Dun» „kan vreesden, dat Macbeth, om zich den „ Troon des te meer te verzekeren, hen het Ie„ ven neemen zoude, en begaven zich heimelyk ,, uit Schotland weg. Malcolm vlood naarCi.ro,» herland, waar by zo lang bleef, tot St. Edward , „ Zoon van den Koning Etheldred de Kroon ,, van Engeland weder uit de handen der Deenen „ verkreeg, die hem in zyne befcherming nam, en „ hem op de aangenaamfte wyze liet ontvangen. „ Donald Bane, zyn Broeder, nam zyn toe« „ vlucht naar Iriand, en wierd daar zelv door den „ Koning dezes Lands zeer goedgunftig aangenomen.

„ Na de afreis van beide deze Prinfen bemoei.

den Macbeth zich , door groote gefchenken „ de genegenheid van den Scbotfchen Adel te ver„ krygen; en als hy zich thans in het gerufte bezit van „ het Koningryk zag ,verbeeterde hyde wetten, en „ roeiden alle de wreedheden en misbruiken uit, „ welke door de zwakke en zachte Regeering van „ Dunkan ingefloopen waaren. Hy zelv maak„ ten verfcheiden goede wetten , en regeerde tien „ Jaar naar elkander het Ryk met de grootfte wys„ heid en gerechtigheid.

„ Maar dit gelaat van billykheid en yver voor „ het algemeene beft was flegts geveinsdheid, die „ niets verder ten oogmerk had , als om de gunft ,. des Volks te winnen. Tirannen zyn altoos „ mistrouwend , en in geduurige vreeze, dat een „ ander hun geweld door even dezelve ongerech. „ te middelen onttrekken zal , waardoor zy het. „ zelve verkreegen. Macbeth, door eene aan„ vechting tegen hen aangefpoord, verborg zyne „ neigingen niet langer, maar oeffendeen veroor„ loofden alle foorten van wreedheden; de rede-

nen der drie Toverzufteren waaren altoos in „ zyn gedachten.

„ Zy voorzeiden hem het Koningryk ; en hy H 4 »» was