is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*aft RICHARD de II. KONING vak ENGEL.

myn tedere plicht my nooizaaken ongelyk toe te laaten? De dood van Gloicester, Hereford's bal. lingfchap, Gaunt's onderdrukking, Engeland's by» zonder ongelyk , het beletten van Bolinebroke's huwelyk , zelfs myne eigene rampen hebben my nooit bewogen myn geduldig gelaat te zaamen te trekken, of een' enkelen rimpel aan de oogen van myn' Koning te vertoonen. Ik ben de laatfte der zoonen van Eduard, waarvan uw Vader.de Prins van Wallis de eerfte was; in den oorlog was geen getergde leeuw verwoeder, en in vreede was geen zachtmoedig lam goedaartiger dan deeze jonge ko. ninglyxe Ridder; gy hebt zyn gelaat, want juist zo als gy zag hy 'er uit , toen hy uwe jaaren had. Wanneer hy kwaad wierd dan was het tegen de Franfcben, maar niet tegen zyne eigen vrienden; zyne edele hand won zelve hetgeen zy weg gaf; maar gaf niet weg hetgeen de zegenryke hand van zyn' Vader gewonnen had. Zyne handen waren niet bevlekt met het bloed van zyne nabeftaanden, maar dorftig naar het bloed der vyanden van zyn geflacht. o Richard! York is reeds te verre ge. komen in zyn verdriet, anders zou hy deeze ver-gelyking tusfchen u beiden niet gemaakt hebben. K. Richard. Hoe, Oom, weike rede hebt gy hiertoe? York.

o Myn Koning , vergeef het my , indien het u behaagt; doch zo het u niet behaagt zal ik evenwel te vreden zyn. Tracht gy het koninglyk erf. deel en de rechten van den gebanren' Hereford in beflag te neemen en aan te tasten ? Is Gaunt niet dood , en is Hereford niet nog in leven i Was Gaunt niet rechtvaardig , en is Hereford niet oprecht 1 Verdiende niet de een een' erfgenaam te htbben?En is die erfgenaam niet een braave zoon? Neem Hereford's rechten weg , en ontruk zyne geilachtbrieven aan den tyd; laat de dag van morgen