is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SfT Heofdft. VUL Hei innemen van Ticonderoga

letterlyken zin optevatten, en bedienden zich vaa hetzelve, op hunne wyze uitgelegd, tot een zeer gefchikt middel om de driften des volks gaande te maken,

Midlerwijl hadden deze onderwindingen in Canada, offchoon zy voornamelijk de herovering van Ticonderoga en Crownpoint, en het wederverkrygen van de heerfchappy over het meir Champlain bedoelden, het Congres doen geloven, dat men, uit dien hoek, eenen geduchten aanval op hunne noord-westelyke grenzen in den zin had: welke meening door de duidelyke ftrekking der Quebec-Akte te meer verfterkt werd. Maar, in de vaste onderftelling dat het Britfche kabinet bepaaldelijk had voorgenomen om de vereenigde. Volkplantingen, aan die zyde, aantetasten, oordeelden zy zich niet te kunnen verantwoorden, byaldien zy de gepaste middelen, ter afweering van zulk eenen verfchriklykenflag, verzuimden; doch zy begrepen tevens, •dat dit laatstgemelde oogmerk, met geene mooglijkheid, langs eenen anderen weg, konde verkregen worden, dan door eenen welonderfteunden inval in Canada, terwijl men aldaar nog buiten Haat was om den onverwachten fchok te kunnen wederftaan. Door hun goed fortuin te Ticonderoga en te Crownpoint was reeds de weg tot deze floute onderneming gebaand, en de befchuttingen, Waardoor de ingang in dat gewest was afgefloten, ter nedergeworpen. Aan den anderen kant, ontglipte het hun ook geenszins, dat, door dezen flap, de oorlog eensklaps geheel van natuur veranderde, van

tef*