is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■>-an het Parlement tegens de Volkplantingen Sc. 203

voor derzelver braaf gedrag op dezengedenkwaardigcn dag gehouden: en de vesting werd zints dien tijd, ter eere van zynen dapperen verdeediger, het Fort Moultrie geheten.

Gedurende het gevecht, ftonden de ingezetenen met de wapens in handen, en eik op zynen post,gereed om den vyand te ontvangen, waar hy ook voet aan land mocht zetten. Want zy waren met zeer hooge denkbeelden van der Britten macht en dapperheid ingenomen, en daarom beducht, dat dezelve de vesting tot zwygen zouden brengen of voorbyraken, en zy dus onmiddelijk tenftrydezouden geroepen worden. Ondertusfchen hadden zy hunne ftandplaats by de verfchillende landingplaat* zen in den omtrek vanCharlestown, en het was hun bepaald befluit, om hunne vyanden op den oever van het water te keer te gaan, hun elke duimbreed gronds te betwisten, en voorts de uitkomst van het Goddelijk Albeftier te verwachten.

Door het verflaan van deze krijgsmacht, verwierven de zuidelyke Staten een uitftel van derdehalf jaar, eer zy de rampen van den oorlog ondervonden, en de nederlaag der Britten by Charlestown fclreen eenigermate optewegen tegen den nadeeligen indruk, welken hunne achtereenvolgende Voordeden ten noorden gemaakt hadden. Immers, gedurende de ganfche zomer, en tot aan het einde des jaars, had het Congres weinig anders, dan de overwinning op Sullivans eiland, om zich te vertroosten, onder alle de ontruimingen, aftochtenen nederlagen, waaraan zich de legers, gelijkwyftraks

zul-