is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 Hoofdft. XII. Handelingen en Bejluiten zullen verhalen, in alle de overige gedeelten van de Vereenigde Volkplantingen, moesten onderwer. pen. Terwijl ook de uitflag van deze onderneming zeer veel toebracht ter inftandhouding van die zaak tot welker vernietiging dezelveanders beftemdwasvermis, niettegenftaande de Route verzekeringen van zommigen en de wanhopige vreze van anderen, de ondervinding geleerd had, dat Amerika in ftaat was om aan eene Britfche vloot en legers met vrucht wederftand te bieden; en die genen, welke uit baatzuchtige oogmerken de koninglyke regeering bcgunftigden, en de worftelingen van een nieuw volk om zyne dierbaarfte rechten wederftreefden, zich fchaamden en in het duistere wegfcholen.

Ondertusfchen veroorzaakten de omftandigheden waarin dit gevecht voorviel, veel meer dan deszelfs wezenlyke voordeden, dat deze overwinning de hoop en den moed der Amerikanen toteenemeer dan gegronde hoogte opwakkerde. Daar deze de eerste aanval was, welke door de Britfche zeemacht gefchiedde, boezemde deszelfs ongelukkige uitflag hun een vertrouwen in, het welke eene meer grondige kennis in de kansrekening van den oorlog zoude hebben kunnen matigen: en de omftandigheid van het voorvallen dezer gebeurtenis in het begin van den oorlog, en in een der zwakfte gewesten had de gelukkige uitwerking, om de donkere wolken te doen verdry ven, welke de gemoederen van vele Volkplantelingen drukten, op de tyding der aanzienlyke vloten en talryke legers, welke tegen hun ftonden optetrekken.

Beter