Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Parlement tegens de Volkplantingen Sc 239

maar werd hierin tegengefproken door den Generaal Greene, die beweerde, dat het bezit houden van dit Fort een aanzienelijk gedeelte der vyanden beletten zoude om zich by derzelver hoofdleger te voegen; als ook dat hetzelve, te zamen met het Fort Lee, van grooten dienst zijn konde tot dekking van de levensmiddelen en krijgsbehoeften, welke langs de Noordelyke rivier naar het Amerikaanfche leger moesten gevoerd worden: waarby hy verder voegde, dat de bezetting dan nog ten allen tyde, met booten van den Nieuw-Jerfeyfchen oever der rivier, was aftehalen. Ook had zijn gevoelen de overhand en fchoon het ftelzel van te ontruimen en terug te wyken algemeen omhelsd wierd, werd daarvan echter het Fort Washington uitgezonderd en ten naasten by drieduizend man totdeszelf» verdeediging beftemd.

Op den achttienden van Wijnmaand, rukte het koninglyke leger, na eene rust van zes dagen op de landengte van Frog, voorwaards tot in den omtrek van Nieuw-Rochelle; op welken tocht zy een aanmerkelijk verlies leden door eenen hoop Amerikanen , die door den Generaal Lee achter eenen muur geplaatst waren. Drie dagen later, verplaatfte de Generaal Howe den rechtervleugel en het midden zijns legers twee mylen ten Noorden van Nieuw-Rochelle, op den weg naar White Plains, en kreeg aldaar eene aanzienelyke verfterkicg.

De Generaal Washington, had echter by zynen aftocht van het eiland van Nieuw-York, byzonder gezorgd, om van Oost-Chestex af tot genoeg-

Sluiten