is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de noordelyke grenzen. ïoy

zijn van de aanmoediging en de welmeende wen» fchen van alle waare menfchenvrienden, over dg ganfche uitgeftrektheid der aarde.

Door den invloed dezer grondbeginfelen, bezaten ook de Amerikanen de achting en de toegenegenheid van eene menigte menfchen, in elk gedeelte van Europa. Men achte hen kwalijk behandeld, en deed hen voorkomen als een moedig en braaf volk, het welk vast befioten had om zich tegen alle onderdrukking aan te kanten, Zy werden dus beklaagd en toegejuicht, en dit verwekte beide edelmoedige en meêwarige gevoelens ten hunnen voordeele. Deze omftandigheden zouden in elk geval hare werking gedaan hebben, maar in dit byzondere geval vond de zaak der Amerikanen ook nog voorftanders uit andere beweeggronden. 'Er heerschte thans eene algemeene jaloersheid over Groot-Brittanje. Hare zeemacht had fints lang eene dwinglandy geoeffend over de Natiën van Europa, en als een recht geëischt dat de fchepen van alle andere Mogendheden, voor haar, als de beheerfcheresfe van den Oceaan, de zeilen ftreken. Wegens hare doldriftigheid om allen toevoer naar hare muitende Volkplantelingen, gelijk zy de Amerikanen noemden, te beletten, waren de fchepen van andere Mogendheden, welke naar Amerika ftevenden, federt eenigen tijd, aan onderzoekingen en andere belemmeringenblootgefteldgeweest, hoedanige geene onafhanklyke Natie, anders dan met ongeduld konde verdragen. Eindelijk had haVe hoogmoed en ondraaglyke trotsheid, welke ook

den