is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTIENDE HOOFDSTUK,

Het Verbond tusfehen Frankrijk en de Ver* eenigde Staten3 benevens den Veldtocht van het jaar 1778.

Kort na dat de tyding van het gevangen nemen van Burgoynes leger in Europa was aangekomen floot het Franfche Hof een Verbond van Vriendfchap en Koophandel met de Vereenigde Staten; en het zal der moeite Waardig zijn om de omftandigheden, welke tot deze groote gebeurtenis aanleiding gaven, wat meer byzonderlijk te ontvouwen.

De Volkplantelingen hadden de wapens opgevat buiten allen invloed van de vyanden van GrootBrittanje, en bleven zich, verfcheidene maanden na dat zy reeds troepen aangeworven en geld gemunt hadden, tegen hetzelve verzetten, zonder de minfte tusfehenkomst van buitenlandfche Mogendheden. Nogthans was het hun niet onbekend, dat het belang van Europa vorderde om eene fcheuring ' tusfehen Groot-Brittanje en de Volkplantingen të helpen bewerken. Maar vermits zy den ftrijd met geen ander oogmerk aanvingen dan om hunne bezwaren herfteld te krygen, was het ook, in het eerfte tijdperk hunner tegenkanting, geenszins hun wensch om Groot-Brittanje in eenen oorlog te wikkelen of zich zeiven hulp te verfchaffen, door hun hof te maken by deszelfs vyanden. De ftaatkundige maatregel van Groot-Brittanje om den Amerikanen