is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Papieren Geld van het 'Congres, 231

«fh geene genoegzame hoeveelheid in het land zelf te vinden om eenigmate de behoeften van den oor. log te kunnen vervullen; en van buitenslands kon •jnen hetzelve ook niet verkrygen, daar de kanalen van den koophandel reeds te voren geflopt waren, door de vrywillige verbintenis van het Congres om allen buitenlandfchen handel voor eenigen tijd te ftaken. Amerika nimmer te voren met eenige rechtftreekfche fchatting van eenig belang bezwaard geweest zijnde, en thans geene gevestigde regeering hebbende, maar integendeel tegen het geen nog onlangs wettig gezag was ftrijd voerende, kon nietaanftonds tot belastingen den toevlucht nemen. Bovendien, daar men over het ftuk van fchattingen twiste, zoude het opleggen van belastingen tot goedmaking va'n de kosten des oorlogs, zoo dit op zich zelfs al doenlijk geweest ware, toch eene flegte ftaatkunde geweest zijn. Het eenigfte aannemelijk middel, waar van zy zich konden bedienen, was het uitgeven van fchuldbriefjes in de plaats van geld, onder uitdrukkelijk verband om die in 't vervolg door gelijkmatige belastingen af te doen, of tegen goud of zilver in te wisfelen. Eene handelwyze, waar aan men van den eerften aanleg der Volkplantingen gewoon was, en welke, onder behoorlyke bepalingen, ten hoogften nuttig bevonden is. Gevolglijk werd het befluit van het Congres van Zomermaand des jaars 1775 0m een leger aan te werven terftond gevolgd van een tweede om dergelyke fchuldbriefjes of papieren geld, uit te geven, ten bedrage van twee millioenen dollars; by P 4 wej-