is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Papieren Geld van het Congres. 233

onderftelde waarfchijnlijkheid eener aanftaande verzoening gegrond was. Maar reeds vroeg in het jaar 1776, kreeg het Congres naricht, dat Groot-Brittanje verdragen had aangegaan, tot het leveren van zestienduizend vreemde huurlingen, die ter onderbrenging van Amerika ftonden overgevoerd te worden. Dit toonde de noodzakelijkheid om op verder middelen van tegenweer, dan tot den tienden van deaanftaande Zomermaand, bedacht te zijn. Weshalven het Congres, op den zeventienden van Sprokkelmaand, wederom vier millioenen. dollars befloot uit te geVen, en op den negentienden van Bloeimaand en den tweeëntwintigften van Hooimaand daaraanvolgende, nog tien millioenen, alle onder de zelfde zekerheid. Ondertusfchen waren de gemoederen in die dagen tot die hoogte opgewonden, dat al dit in de wandeling gebrachte papieren geld, ten bedrage van twintig millioenen dollars, verfcheidene maanden bleef omloopen, zonder eenige vermindering in waarde; en dat alles, wat het land opleverde en tot 's lands dienst noodig was, daar voor even goed gekocht wierd, als of men de zelfde fom in goud of zilver gehad had. Zoo dat de Vereenigde Staten van dit papieren geld van hun eigen maakzel en zonder eenig vastgeiTeld fonds ter onderfteuning of aflosfing-van hetzelve, gedurende een geruimen tijd het zelfde voordeel genoten, als zy van eene zuiver gefchenk van even zoo vele zilveren Mexicaanfche dollars zouden getrokken hebben: en terwijl de Engelfche Staatsdienaren hunne harsfens krenkten, om nieuwe belastingen en fond■P 5 ze»