is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 § Hoofdfl:. XX1U. 8* Veldiocnt van 178I , fchap van dezen optocht van Lord Cornwallis of hY bracht zijn leger insgelijks in beweging om denzelven te volgen: en daar hem de middelen ontbraken om zoo wel zijn eigene gekwetften als die van de Britfche krijgsmacht behoorlijk te verzorgen, ftbreef hy een brief aan de omliggende ingezetenen van de gezindheid der Kwakers, waar in hy te kennen gaf dat hy in die gezindheid was opgevoed, en | hun ernftig verzocht om voor de gekwetften van beide zyden zorge te dragen. Ook vonden zyne verzoeken ingang, en de Kwakers voorzagen de Hos. pitalen van alle hulp'en verkwikkingen, welke m hunne macht waren. ' _

Wyders volgden de Amerikanen Lord Cornwallis op het fpoor, tot dat zy aan de molen van Ramsay op de Deep river gekomen waren, maar lieten toen om goede redenen af om hem verder na te

zetten. . , I

lord Cornwallis bleef omtrent drie weken ftü I tp Wilmington om het leger te doen uitrusten en te I verkwikken, en trok toen van daar dwars door hetj land, naar Petersburg in Virginie. Maar voor dat j men wist dat zyne Lordfchap zich lot die beweging j bepfcald had, had de Generaal Greene reeds het ftoutmoedige befluit genomen om wederom naarj Zuid-Carolina te trekken, en gaf daar doormeuwenl moed aan de voorftanders van het Congres in deze ftreken By aldien het Amerikaanfche leger zyne Lordfchap gevolgd was, zouden de Zuidelyke Staten zich zeiven overwonnen gerekend hebben, want hoop of vrees had by hun de overhand, naar matei