is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïgo öoofdCh. XXHf. Ele Veldtoclu van lyBt 3

Posteix, als mede van de Majoors John Postele, en John James.

Naar mate zulks met hunne genegenheid of nahuurfchap best ftrookte, voegden de ingezetenen zich onder het bevel van den eenen of anderen Officier der Landmilities en volvoerden menigen dapperen aanflag, welk'e echter elk op zich zeiven van te weinig belang waren om een afzonderlijk verhaal te verdienen; hoewel zy te zamen genomen een hlijk opleverden van den onverzettelyken moed des volks, en de Britten aanmerkelijk belemmerden. Een derzelven nogthans, waar by de Majoor John Postell bet bevel voerde, ftrekte te zeer tot opheldering van de denkwyze dier tyden en van de enverfchilligheid omtrent de bezittingen, welke 'er toen heerschte, om dien geheel met ftilzwygen voorby te gaan. Kapitein James de Peyster met vyfëntwintig Grenadiers uit het Koninglyke leger, post gevat hebbende in het huis van den Vader des Majoors, plaatste deze zyne kleine bende, welke uit niet meer dan eenentwintig man Landmilitie beftond, in diervoegen dat 'er niemand konde uitkomen, en eischte toen dat zy zich zouden overgeven. Op het ontvangen van een weigerend antwoord, ftak hy eene nevenftaande fchuur in brand, en maakte zich gereed om ook het huis zelve, waar in zy zich bevonden, in de asfche te leggen, wordende alleen door de onmiddelyke onderwerping der ganfche bende wederhouden van zijns Vaders kostbaren eigendom op te offeren, ten einde daar door een klein voordeel voor zijn Vaderland te behalen. Ter-