Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fp Hoofdft. XXIV, De Veldtocht van 1781,

en Amerikaanfche legers geftadig Voort op hunnen weg door de middenfte Staten naar Yorktown, oyereenkomftig met het welberaamde ontwerp voor dezen veldtocht. Dan om de gewichtige gebeurtenisfen welken wy ftraks te verhalen hebben, in derzelver waren zamenhang recht te kunnen bevatten , is het noodzakelijk eenige treden terug te gaan, en de eerfte en verfte oirzaken op te fporen welke aanleiding gaven tot die groote vereeniging van legers en vlooten, welke in hare gevolgen een einde aan den oorlog maakten.

Het overgaan van Charleston in Bloeimaand des jaars 1780, en de volkomen nederlaag van het ganfche Zuidelyke leger der Amerikanen in Oogstmaand daar aan volgende, gevoegd by het meer en meer toenemende gebrek aan middelen, zonder welke de Amerikanen buiten ftaat waren om den oorlog door te zetten, baarden den voorftanderen der onafhanklijkheid ernftige vreze en bekcmmeTÏcg. In hunne verlegenheid over het lage gety htinner zaken, zonden zy eene treffende voordracht van hunne nooden en rampfpoeden aan hunnen doorluchtigen Bondgenoot, den Koning van Frankrijk; terwijl het Congres, om meerder kracht aan de verzoeken by te zetten, den Overften Luitenant John Laurens tot eenen byzonderen Afgevaar. digden benoemde, met last om zich terftond naar het Hof van Verfailles te begeven, ten einde de noodzakelijkheid van eene fpoedige en krachtdadige hulp aan te toonen, en inzonderheid aan te dringen op eene geldleening, en op de medewerking

Sluiten