Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buiieniaudfche gebeurtenisfen en onderhandelingen. 239

'Er waren onder de Koningsgezinden ongetwijffeld vele waardige karakters, voorfianders van den vrede en beminnaars van het recht. Aan dezulken was men zonder tegenfpraak de herflelling fchuldig, en vele van hun kregen ook hunne goederen terug. Maar onder de menigvuldige onheilen van den oorlog behoort ook dit, dac de onfchuldige dikwerf met den fchuldigen in de zelfde rampfpoed moet deelen; wijl het niet altijd mooglijkis hen te onderkennen. Het wederkeeren der KoniDgsgezinden naar hunne vorige woonplaatzen. was evenmin naar den fmaak der vryheidlievende burgers van Amerika, als de voorflag om hun de verbeurdverklaarde bezittingen terug te geven. Op vele plaatzen werden gemachtigde Vergaderingen aangeleid, welke zich op eene willekeurige wyze, tegen derzelver vreedzaam verblijf verzetteden. De ordentelyke en gematigde burgers deden wel hun best om deze ongeregelde handelwyze te fluiten; maar het vuur der partyfchap was zoo hevig en de zenuwen der regeering zoo verflapt, dat 'er, in weerwil van het wettige gezag en niettegenftaande de byzondere tusfchenkomst der verftandige en gematigde burgeren, vele onbetamelyke geweldenaryen gepleegd wierden tegen de perfoonen en goederen der teruggekeerde Koningsgezinden. Nog was dit niet al het lyden, dat de Amerikanen, die de zaak des Konings hadden aangekleefd, moesten verduren. Gedwongen wordende om den vaderlyken grond vaarwel te zeggen, waren velen van hun genoodzaakt een verblijf ce zoeken in de onherbergzame

woes-

Sluiten