is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de physionomiekunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EHYSIONOMIEKUNDE. 115

Stoute verachting van anderen; heerszucht en hoog zelfsgevoel zijn hunne ondragelijkfte en gemeende zwakheden.

Zij

zijn ftout in hunne onderneemingen, en 'er is weinig voor hen te groot.

Hun gang, hun ftand en voorkomen toonen dikwijls aan alle kanten, hoe een loom zwaar bloed hunne aderen doorkruist, en hen eene onweêrftaanbre drift geeft tot nadenken, tot ernst en tot droefgeeftigheid.

Dit weinige van de voomaamfte Europeeïfche volkeren zal genoeg zijn, om mijnen Leezer op 't nationaale in voorkomen en charakter te doen ftil daan; en hem dien weg, zo hij lust heeft, verder te doen betreden.

Ik zal fchier niet noodig hebben,om mij hier tegen misverftand of verkeerde gevolgtrekkingen te beveiligen.

Men fpreekt hier alleen van 't gros der volkeren, over de geheele masfa genomen; zonder dat wij 'er een oogenblik aan kunnen twijfelen, of 'er zijn onder alle de'genoemde Natiën zeer ligt allerlei voorbeelden optewijzen, die wij billijk als uitzonderingen in 't nationaale van phyfionomie en charakter moeten befiéhouwen. ■

Voor 't overige verdient dit veld nog veel meer door gelaatkundige natuurkenners doorwandeld te worden.

H * Schier