Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIESTERBERG NAAR *** 25

deze waare gefchiedenis begint, en wel op zulk een verrasfchende wijze, dat gij, gunrtige Leezers! daarïu reeds de kunst van den Schrijver zult ontdekt hebben. Dan hij was geenszins het eenigfte

leevend mensch in deze fpeionk. , lodewyk

XVIII, Koning van Frankrijk, dnch zonder land, had, door de Feneti'danen verdreeven, niet lang te vooren zijn verblijf te Blankenburg genoomen, Denzelfden dag , op welken het zeldzaam geval met onzen doornbosch gebeurde , was zijne Majefteit met een ondraaglijke en regt Koninglijke tijdverveeling geplaagd geweest. Cest un miferabU Jejour que cette maudite ville pour un Roi de France! (*) _ had Hoogstdezelve meer dan eens in de grootfte gemelijkheid uitgefprooken, en zijne Kon.nghjke leden, op een Sofa, onrustig heen en wee* gewenteld. Tegen den avond had zijne Majefteit wel den hoogen Adel uit Blankenburg op een fouper laaten uitnoodigen , pour fe divertir de ces b....la, (f) gelijk hij zich geliefde uittedrukken; doch dit is tot daar aan toe. — De fijne man, die, gelijk wij reeds weeten, onzen Houtvester Doornbosch meende te kennen , deed den Koning den voorflag, om de merkwaardige Baumans- Spelonk te bezoeken, en met een drift, zo eigen aan een' Franschman, die door de tijdverveeling gefuN terd wordt, werd deze voorflag aangenoomen, en nu zou het 'er oogenblikkelijk .,p los gaan. Dnch 'er waren niet terftond andere paarden te bekomen ,

CO Deze verwenschte Stad, is dnn eens eeu elradig verblijf voor een' Koi.ing van Frankrijk ! (L Om zig met dat vee te vermaaken.

B 5

Sluiten