Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze dus, alleen wegens het verfchil hunner Godsdienftige begrippen, met de verfteeking van deeze voordeden gefiiaft worden, daar, en by gevolg ook in de > ederianden, heefteen kwetfing der verdraagzaamheid en der vryheid des ireweetens , een .vaare geloofsverdrukking, plaats; 't welk alles, door verfcheidene voorbeelden van de Ncderlandiche onverd:aagzaamheid , geftaafd wordt. BI. 100—127. Korte plichtvermaanende toepasfing hier op. BI. 127—132.

Nadere aanteekeriingén.

Ondertekening en eed, door de Kerkenorden van Graaf Lodewyk , vereischt. BI. 133—137.

De fchadelykheid, voor de erkentenis der waarheid en des Christendom*, de oorfprong , en de algemeenheid der onverör.' gzaamheid.-BI. 1-8—147.

Verregaande blykeii van Kerklyke vervolging en alles tot zich trekkende fifeerschzuche . uit de Gtreminger en Oinmelan Ier Synodale Handelingen der vourigc eeuw. BI. 137, ca H7—-59-

DRUK-

Sluiten