Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDEND VERTOOG, xxtï

'ierfcheidene det zelve of fechts in de taal der góleerden gefchreeven zijn , of wegens de vêrfchiP lende godsdienstige Gezindheid der fchrijveren » terftond als partijdig en uit eigenbelang fpreeken* de , zonder hunne redenen zelve behoorlijk te weegen , veelal verworpen worden , ja geheel ongeleezen blijven ; terwijl het fomtijds niet ontbreekt aan de zulken , die , uit eigen duisternis , zo al niet uit min onfchuldige oorzaaien, onophoudelijk, door hunnen in deezen veel vermogenden. invloed , dit vooroordeel aaukweeken, en al wat voor het plichtmaatige eener verdere uitbreiding der verdraagzaamheid gefchreeven is, voorft'ellen? als ter verleiding gevaarlijk, en ter ondermijning ian den zuiveren Godsdienst ingericht, (f) Dus

afbrengen, hoop ik, dat hij het eerfte meer volledig ontwerp zijner denkbeelden niet geheel zal blijven achterhouden.

(|j De valscheid deezer voorwending blijkt uit den aait zelf van alle burgerlijke en godsdienstige vijheid, die juist elk bij de ongeftoorde belijdenis en uitoefFening van zijnen bij hem het zuiverst gèhoudenen godsdienst handhaaft; doch dit ook zonder onderfcheid of uitfluiting, op een gelijke wijze, doet, tegen alle eenzijdigheid, onrecht of verdrukking; zonder dus eenig bijzonder leerbegrip in aanmerking te neemen, maar derzclver overweeging geheel- aan de wikkende redenkaveling overlaatende. Dan dit voldoet niet. Men wil overheerfchen. Waarheid en Godsdienst noemende, ftrijdt men voor aardfche bevoorrechtingen , kerkmagt , het geestelijk Rechtsgebied van Clasfen en Sijnoden, &e.

Sluiten