is toegevoegd aan uw favorieten.

De moei-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 )

bekomen, en nadruklijk floot hij zijne redenen met die bekende fpreuk, in munniken Latijn,

Deficiënte pecu, dificit omne, nia.

als geld mankeert, mankeert alles.

Alzoo ik zelf, gelijk men aan mijn veeren wel kan zien, en ook uit mijn handwerk als geleerde van profesfie en Filofoof, natuurlijk voortvloeit, want het is een oude waarneming, dat voornaamlijk in republieken, die van koophandel hun beftaan moeten hebben, geleerdheid om den broode gaat, alzoo ik zelf niet veel in de melk te brokken heb; ftond ik waarlijk verlegen; ik beklaagde den goeden man wel, maar wat helpt beklaagen voor een hongerige maag, wie een goed ftuk eeten ruim zoo

veel dienst zou doen. Ik hield hem mijn eigen

voorbeeld voor. Maar was hij daarom een duit

rijker? —> Ik zocht hem te bed.n'den, dat zedert de gezegende omwenteling in ons land, en de herftelling der rust de uitzigten voor het toekomende immers vrij

fireelende waren? Dat nu de gouden eeuw ftondt

weder te keeren, in welken wij, door he bloeien van nering en handteering, in de dukaaten zullen grabbelen

als een hoen in een misthoop Doch toen ik deze

fnaar roerde, was het gehec'e werk verbruid!

Ja , zeide kommkrrijk fpreek mij van de gezegende omwenteling! ik ben een ijverig voorftander der oude Conftitutie! maar het is wel omgewenteld! Ik heb, hoopende dat het waar zou zijn, dat wij vrienden der oude Conft tutie eikanderen daaglijks vertelden, en het geen gij daar ook bijbrengt, met plaifir mijn geld verkwist aan lllutnineeren, aan Oranjen linten, aan... aan... zoo veel jtemjes, en ditjes en datjes! ik heb mijt) deel mede opgebracht aan den sjften penning, en daar fla ik nu

het