is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Welvaart der Volken. 79

De verdeeling van den arbeid wordt bepaald door dc me*gu der voorvallende ruilingen, of door de uitgeftrektheld van de markt. 'Er kan in kleine fteden met zoo veele onderfcheide hanteering wezen als in groote. Byv. de vervoering der goederen te water, die de menigte van markt-plaatzen begunftigt, verwekt tevens eene aanmoediging tot werkzaamheid. Hier van daan zyn de Zee-kuiten, of de oevers van rivieren het eerft befchaafd geworden, en menigte landaarten blyven ruw en woeft, uit noofde van gebrek aan rivieren of vaarten.

Zoo als het eerft en eenvoudig met de ruiling ftondt, moei de verwiffeling ophouden met de wederzydfche behoeften der perfoonen aan eiken kant: ten zy dezen elkanders overvloed benoodigd waren, kon 'er geen handel tuffchenhen plaats hebben. Om zich voor deze ongelegenheid te wachten, moeft een ieder zich bevlytigen om behalven de uitleveringen van zynen eigenen arbeid, zulke gerieflykheden by zich te houden, als waarfchynlykft het gereedft in vcrwifieling zouden ontvangen worden: dus is het vee, vifch , huiden, fchulpen, in den handel gangbaar geworden, als de gereedfte middelen- Dan, ten laatften wérden de metaalen algemeen tot' dit oogmerk aangenomen, deels om dat dezelven by uitnemendheid duurzaam zyn , doch voornaamelyk om dat zv zich zonder verlies laaten fmaldeelen, en overzulks',in bekwaame evenredigheid, tot eenige hoeveelheid van waaren koimen gebragt worden. Yzer, koper, goud en zilver zyn diensvolgens voor geld gebruikt, eerft in ruwe ftaven, naderhand in beftempelde Hukken om de vervaifching te verhoeden, en vervolgens in munt om de moeite van het weegen te ontgaan. Want het geld werdt by het gewigt en niet by het üetalontvangen, tot den tyd dat de gierigheid en het onrecht eere benoemde waardy boven de wezenlyke deeden doorgaan.

F De