is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 Dr. BICKER,

veelerleie wegen deeze bevooroordeelde en op Inenting en Inënters verftoorde lieden de gemoederen van het Gemeen op eene meer of min openlyke of bedekte wyze tegen deeze Praktyk gewoon zyn voorinteneemen, — dan eens door de oogmerken en beweegredenen van hun, die zich met de praktyk der Inenting bemoeijen, in een haatelyk licht te ftellen, en derzelver karakters in 't algemeen van laage baatzucht en indringing te doen verdenken; — dan eens door het gevaar der natuurlyke kinderziekte tegen het eenpaarig getuigenis der beroemfte Geneeskundigen te verkleinen; — dan wederom door alle nadeelige geruchten, de Inenting betreffende, tegen de waarheid aan te vergrootcn, en, om hunne vooröordeelen den zwakken gemoeden des te dieper intedrukken, de gelegenheid daartoe waar te nemen van alle waarlyk ongelukkig uitgevallene Inentingen, daar men immers nimmer dwaas genoeg geweest is van te willen lochenen, dat 'er niet nu en dan een en ander onder de Inenting fterve, en men daarentegen de voorkeur, aan deze praktyk gegeven, op het klein getal der geenen grond, die als ingeënten geftorven zyn, tegen de ontelbaare menigte van flachtöffers der natuurelyke ziekte. By deeze gelegenheid maakt Dr. Bicker melding van den ongelukkigen uitflag der Inënting , door den Profesfor Vel/en in de maand February van dit loopende jaar verricht, waarvan een bericht door den Heer Velfen zeiven geplaatst is in de Haagfche Courant van den 3 Maart 1777. Onze Schryver zegt, dat 'er, voor zo veel hem bekend is, nooit een diergelyk toeval onder het inënten gebeurt is, zo lang men, en dat is meer dan een halve eeuw, de inënting in Europa geöeffent heeft. Wy kunnen niet afzyn den Lezer eene waarneming voor te dragen van een zeer overeenkomftig geval in de natuurelyke ziekte, door den wydberoemden Mor*

ton