is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436 S. CHANDLER, Over de Brieven dan de

dere Dr. beftendig den geest van. het oorfpronklyke naauwkeurig aantekleven; zelden of nooit zoekt hy eenigen opfchik van ftyl , of iets dat hy niet oordeelt regtltreeks door den Apostel bedoeld te zyn; fchoon zyne taal naar de bevatting der hedendaagfche Leezeren gefchikt zy. — Zyne Aantekeningen zyn menigvuldig, en fomtyds wat omflaglyk en wydloopig, doch dragen duidelyke blyken, dat hy zeer veel meer werk heeft gemaakt van den verlichten Schryver door en door te verftaan door eigene zeer oplettende nafporingen> dan

door de onderrigtingen van anderen Uitleggeren.

Zyne afzonderlyke Aanmerkingen betreffen voornaamlyk het L cerftellige, doch enkel en alleenlyk met opzigt op die woorden van den Apostel, die reeds verklaard zyn, en geenzins verder. De Hr. White, Uitgever van dit werk,- zegt 'er van : „ Zy fchynen als onder den invloed der gewyde Godfpraken zelve ge* febreven te zyn: de Schryver zoekt de waarheid te ontdekken en te volgen, waar zy hem ook leide; zonder oogmerk om menfehen te behagen, of zonder flaaffche ' vreze van de verfchillende gezindheden eenigen aanftoot of ergernis te geven", Zyne Praktikale Onderrigtingen en godvruchtige overdenkingen dienen inzonderheid , om de gewyde lesfen tot het hart der menfehen te doen doordringen, hunne Godsvrucht te doen toenemen , en hunnen wandel te regelen , en dus aan het eerfte en gewigtigfte oogmerk der Goddelyke Openbaring:: te voldoen"; gelyk de zelfde Heer White fpreekt.

Het is bekend, dat de brief aan de Galatiërs gefchikt is , om de Leer der Regtvaardigmakinge uitte leggen en te verdedigen, en om door eene verfc'ieidenheid van Bewyzen aantetoonen, dat „ het Geloof op zich zelve, „ zonder zich naar de Wet van Mozes te fchikken, „ genoegzaam was, om de Gelovigen tot het volk en de

„ kin»