Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4)vef de Koortztft. 507

imar, als de pols in Rot-koortzen beneden de zeventig gedaalt was, dan zag ik nimmer eenig nadeel van den Wyn, 't zy de patiënt ylhoofdig was of niet: hy deed in 't algemeen veel goed, en werkte niet zelden won* derdaadig. p. 173, 174.

Over het gebruik van den Koorts-bast drukt de Docïor zich dus uit. „ 'T blykt, zegt hy , uit de beste waarnemingen , dat de Kina in intermitteerende of Afgaande Koortzen, nadat het ligchaam door braak-of purgeermiddelen genoegzaam is voorbereid, naauwlyks immer fchaad, tenware de Koorts tot zuivering van het geftel diende; dat dit middel insgelyks in remitteerende Koortzen , op eene gepaste wyze ten tyde der remisften gegeven, dienstig bevonden is; dat, zo wanneer in Koortzen zich teckenen opdoen van ontbonden «n rottig bloed, het gebruik van dit vermogend erntifeptiek middel volRrektelyk vereischt word , zelf zonder acht te geven of de remisfien zich op eenigerhande wyze, 't zy door huiveringen, zweet of zetzeï in de pis, teekenen of niet; ten ware 'er eenige byzondere omRandigheid deszelfs gebruik verbieden mogt. Indien de tong by het gebruik van de Kina vochtig blyft, althans niet drooger word dan zy was, dan heeft men goede reden om met deszelfs gebruik voorttegaan, al fcheen hetzelve in het eerst zonder vrucht; maar, wanneer de huid droog word en de tong meer gefplceeen, dan zag ik de Kina nimmer beantwoorden", p. 121, 122.

Wy zullen hier ten befluite de bittere klagten byvoegen, die onze Schryver zich niet bedwingen kan uit te boezemen, over de fchandelyke verwaarloozing der dietetifche regelen in deeze onze dagen, in welken Hippocrates oudstyds , in 't toedienen van eigenlyk-gezegde : geneesmiddelen fpaarzaam , ter geneezing van hecte

ziekten

Sluiten