Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over dc Koortsen. 5°$*

Eweercnde Kwaadaartige ZeereKeel, eensdeels om zyi ne algemeene regels over de behandeling der Ontfteeking- en Rot-koortzen in een byzonder voorbeeld van elk toetepasfen, anderdeels om dat naar zyne gedachten in weinige ziekten zo algemeen en grof misgetast word

als in deezen .p. i93>

De Sleepende Koorts, die zich kennen doet door eene meer dan natuurlyke hitte en een rasfen pols, door eene eenpaarige gelykheid aan zich zelve, zonder andere dan toevallige verheffingen of aflaatingen, zodat de lyder zich zelve naauwlyks van eenige koorts bewust is; veele weeken achtereen, zomwylen maanden lang duurende, en duidelyke teekenen toonende van verftoppingen der longen behoort, naar onzes fchryvers oordeel, tot de clasfe der waare Ontfteeking-Koortzen, en valt, indien flegts niet erffelyk zynde, en op hetzelfde plan als alle andere Koortzen van dien aart behandelt, veel meer onder het bereik der kunst dan men zich pleeg te verbeelden. Wy zullen de ontvouwing van dit ontwerp ter geneezing eener bedriegelyke en daaröm des te gevaarelyker ziekte met de eigen woorden van den Doctor voordragen. „ Myn plan (zegt hy) is dit, dat men „ aderlaatingen doen moet van twee, drie, vier of vyf „ oneen te gelyk, naar mate van de krachten en omftan„ digheden, maar byzonderlyk naar evenredigheid van de „ dikte en lyvigheid van het bloed ; dat hét gebruik van „ vleeschen visch,met alle bereidingen van beiden, en „ van alle geestryke en gegiste dranken, alleen dun bier „ uitgenomen, geheel moet worden nagelaten ;• dat koe„ melk, naar gelang harer dikte verlengt, of gekarnde „ melk, waarvan de boter is afgefcheiden terwyl de melk „ nog versch was , melk-wey, ezelinnen-melk, garste„ water, wel gebakken brood, alle rype en zappige vruch„ ten en moes-kruiden, aardbeziën, aalbeziën,kersfen, Aj.gem.BiblJ.Deel.N.4. Kk „ &c»

Sluiten