Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 J. D. van H O V E N,

ven moesten worden, was volgens den Heer van Heven deze: „ De naaste en voornaamfte aanleiding, zegt , hy, tot dit bevel, fchynt my toe gegeven te zyn door " de Armenifche,Parthifcheen Arabifche onlusten, die " in 't jaar na de Bouwing van Rome 748, na den dood van XigrANES den II. opgekomen, geen geringe " zorge aan Augustus veroorzaakten; gelyk Noris ge" toond heeft, Cenotaph. Disf. II. c.IX. col. 171. Au\\ gustus wilde derhalve naauwkeurig onderrigt zyn van 35 den ftaat van het Romeinfche Oosten, om zig in ge-

val van nood daarvan te bedienen. Hy heeft

" zelfs kort daarna zyn' Kleinzoon Ca jus naar Azie ge" zonden, om die Gewesten te verdeedigen, endaar " order op' te ftellen. Dat Augustus toen ter tyd naauw" kem.jge kennis van het Oosten hebben wilde, blykt " klaar daaruit, dat hy ook den beroemden Landbefchry" ver Dionysius, van Alexandrie in Arabie, indien " tyd naar het Oosten heeft gezonden, om het zelve " naauwkeurig optenemen, en ten dienfte van Cajus te " befchryven, gelyk Usferius, Noris, en anderen uit 3' Plinius, Hist. Nat. Lib. VI. c. 27. reeds hebben aanf' gemerkt. —— Doch dit was enkel eeneLandbefchry" ving> Augustus wilde ook weten, hoe veel Volks " men uit die gewesten tcgens deParthers kondete veld " brengen, en wat Schattingen men uit dezelve konde " haaien, om zig en zyn' Kleinzoon van de overwinning „ te verzekeren.

Nu blyft 'er, zegt onze Schryver op eene andere plaatfe, nog deze eenige zwarigheid over, waarom

deze van den Keizer bevolene Syrifche befchry-

' ving niet aanftonds voortgang heeft gehad, en zoo lan" is uitgefteld, tot dat Kurenius Stadhouder van Syrië wierd. Dcch deze zwarigheid drukt de onder" üelling van anderen vry meer, naar maatezy de komst

„ van

Sluiten