is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historie van Amerika.

83.

ftild, en dus zag men, op den helderen middag, een'magtig' Monarch, door weinige vreemdelingen, in zyne hoofdftad, zonder eenigen tegenftand gevangen genomen. De Historie meld nergens elders een beftaan, zo vermetel en zo gelukkig ter uitvoer gebragt. Qualpopoca en zyn zoon, met nog 5 der voornaamfte bevelhebberen, wierden nu, zo 't heette, te regt gefteld, veroordeeld om leevend verbrand te worden, en gelegd op eenen brandftapel, toegefteld van de wapenen uit dc koninglyke wapenhuizen, gefchikt tot verdediging van den ftaat. Voor 't aangaan der ftrafoefening beval Cortes, Montezuma zei ven in ketenen te flaan, om te boeten dat hy medepligtig aan hun misdryf was geweest, dog hy ontlastte hem daarna weder van dczclven, 't welk dien Vorst uit de wanhoop tot de uitgelaatenfte vreugde deed overfjaan. Cortes oogmerk hiermede was, het dooden van een Spanjaard te doen aanzien, als het fchrikkelykfte aller misdryven, waarvoor een Monarch zelf boete doen moest.

Montezuma, fchoon in de magt der Spaanfchen, beftuurde zyn Ryk, en vaardigde de bevelen daartoe af op de gewoone wyze; hy fcheen volkomen te vreden, en daar hem zelfs de jagt aan geene zyde van het Meir vergund wierd, was een geringe Spaanfche wagtgenoegfaam, ter verzekering van zyn perfoon. Cortes maakte zo wel gebruik van zynen invloed op den Vorst, dat deeze fommige voornaame amptenaaren deed ontflaan, en daarvoor anderen hem aangenaamer in de plaats ftellen; dat 'er wyders eenige Spaanfchen naar verfchcide oorden van het Ryk wierden afgevaardigd, om onderzoek te doen op al wat hen van nut kon zyn, de gemoederen des volks dus bereidende tot onderwerping aan hun juk; terwyl hy, onder voorwendfel van Montezuma te vermaaken, twee Brigantynen deed yervaardiF 2 gen,