is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Mr. JOACHIM RENDORP. 113

" En wat het Placaat van Graaf Maurits betreft, waar* omtrent de Hr. R: zelfs als iets aanmerkelyks heeft aangetcekcnd, dat het op zyn naam alleen uitgegeven is, daar alle de voorige afgekondigd waren op den naam van den Graaf, of van zynen Stadhouder en Raaden; wy hebben reets', hier boven, opgemerkt, dat dit ons voorkomt een misdag in 't hoofd te zyn, dewyl in het flot met ronde Woorden van Prdfident en Raaden gefproken word, zo dat het eerfte voorbeejd, dat wy hiervan weeten, het bovengemelde placaat van den jaare 1750. is.

Ook meenen wy, dat het Hof van Holland, hierover, Remonjlrav.tien gedaan heelt. Althans, en hier mede ftap^ pen wy'eraf,ih de Cofnmisfie, waar by aan ZyneDoorh Hoogheid, Willem den IV., het Opperhoutvesterfchap is opgedragen (*), vinden wy niets, waar uit het recht van placaaten, op 't ftuk der Houtvestery te maaken, is af te leiden, maar wel om te bezorgen, dat de ordonnantiën en placaaten, op 't ftuk van de wildernisfen en Jagt

gemaakt en gepubliceerd, of nog te maken, worden

cgtervolgd en onderhouden, zonder die te laaten t'nfringeeren, maar tegen de Trans gr esfeurs van dien, tiaar inhoud van dezelve, zonder faveur of disftmulatie te procedeeren, &c.

Laat ons nu nog het VII. en laatfte Ploofdftuk deezcr gewigtige Verhandeling doorloopen. Het handeld van het Recht van de Jagt onder de Staats-Regeering, en is voornamcntlyk ingerigt, om nader te betoogen, dat geen Jagers, ondanks den eigenaar, op de landen en inde; bosfehen der particulieren mogen komen. ,, Waar uit „ zou doch dat Recht geboren zyn ? Is 'er eenige fchyn „ van het zelve te vinden, in 't geen getoond is, ge-

duu-

0) Zicc Gr. Plac. Boek, 7. D. bl. S;6.

Alge:,!. Bibe. II. Deel N. i. H