Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historie van Amerika.

233

heerschten; niet alleen als Monarchen maar als Godheden gediend werden ; zig tot geene huwclyken met het volk vernederden , en in eene opvolging van twaalf Vorften, zo men dit gelooven mag, nooit ander gebruik maakten van hunne willekeurige magt, dan ter bevorderinge van 't geluk hunner onderdaanen.

Huana Capac regeerde, en had door zyne wapenen het ryk van Quito aan het zyne gehecht; maar, tegens de grondwet des Staats gehuwd aan de dochter van den overwonnen Monarch,had hy eenen zoon Atahualpa genaamd by haar verwekt, dien hy tot zyn opvolger in 't Ryk van Quito beftemde; dat van Peru nalaatende aan Huascar, zynen zoon, verwekt by eene moeder uit zyn' eigen' koninglyken Ham. Deeze fchikking, zo ftrydig tegens de algemcene denkbeelden zyner onderdaanen , veroorzaakte veel misnoegen te Cuzco, en Huascar vergde hierop van zynen Broeder den afftand zyns Ryks; maar Atahualpa had de bloem der legermagt zyns vaders op zyne zyde getrokken, en toog daarmede tegens hem op. De uitilag dier binnelandfche twist was ten voordeele van Atahualpa; dog een wreed gebruik makende van zyne zege, tragte hy de geheele koninglyke ftam der kinderen van de Zon uitteroeijen, alleen Huascar fpaarende voor eenen tyd, om op dien naam bevelen uittevaardigen en zyn eigen gezag intusfehen te beter te vestigen, 't Was deeze binnelandfche ktyg, waarvan Pizarro egter lang onkundig bleef , die het alleen voor hem mooglyk maakte tot in 't hart van 't Ryk door te dringen, eer men eenige fchikking tot tegenftand had beraamd; en terwyl hy door beide partyen wierd aangezogt, trok hy met 60 ruiters en ico foldaten door ongebaande wegen en bergëngten, die door weinigen tegens een talryk leger verdeedigd zouden hebben kuünen worden, heen, naar Caxamalca, eene P 5 Stad,

Sluiten