is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Plantgewasfchen. 433

■ Er was zelfs eenige twyfel in den geest van veele wysgeeren overig, of de Feiten, door Dr. Priestley verhaeld , niet toe te kennen waren aen een of ander byzonder toeval, voor zoo ver zy in geenen deele eenvormig waren geweest, jae zelfs meer dan. eens tegenftrydig, gelyk hy openhartig 2elf bekent, (zie Deel I. p.,9»- &c. van Dr. Priestley's Werk over de Lucht,en zyn laetste v/erk,p.296.) en gelyk Mr. Scheele altoos ftandvastig eene tegcnftrydige uitwerking had waergenomen in de proefneeming met boonen.

Dr. Priestley erkent, p. 299, dat door herhae> ling van zyne proefneemingen, (in 1778.) bleek dat zy ongunftlg waren voor zyne voormaelige onderfleU ling. „ Want, zegt hy, 't zy ik de proeven nam „ met lucht die door ademhaeling befmet was, „ of door 't branden van kaerfen, of dooreenig „ ander phlogistiek wedervaeren, zy werdt niet „ beter, maer erger; en hoe langer de planten in „ die lucht bleeven, hoe meer gephlogisticeerd zy „ werdt." Dan gaet hy dus verder voort. „ Ik „ heb verfcheide gevallen gehad dat de lucht on„ tvvyfelbaer door deeze proefneeming verbeterd „ is geworden, inzonderheid door de uitloopers „ van aerdbezien en eenige andere planten, die "' ik, door ze te buigen, in de glazen of flesfen , met lucht brengen kon naest dezelven in den , tuin,-terwyl de wortels in de aerde bleeven.— „ Ook .had ik andere even ontegenzeglyke geval„ len, van gemeene lucht, die niet alleen geen „ naedeel onderging maer zelfs aenmerklyk voor„ deel kreeg uit de proefneeming, als zynde in q 3 » ze*